سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

آیدا جباری – دانشآموخته کارشناسی ارشد سازههای آبی دانشگاه تهران
عاطفه پرورش ریزی – استادیار گروه مهندسی آبیاری و آبادانی دانشگاه تهران

چکیده:

عملکرد ایستگاههای پمپاژ، متاثر از وضعیت جریان نیمهماندگار در حوضچ? مکش است که تشکیل گردابهها و وضعیت الگوی جریان در آن دارای ماهیتی غیرقطعی است. ابعاد حوضچه، وضعیت استغراق درون آن، شکل دهانه لول? مکش، ساختار ورودی جریان و سایر عوامل از موارد تاثیرگذار بر روی الگوی عمومی جریان شکل گرفته درون حوضچه است. در این تحقیق با بررسی شرایط مختلف استغراق با تغییر در وضعیت قرارگیری لول? مکش نسبت به کف حوضچه، الگوی عمومی جریان از طریق تحلیل دادههای بدست آمده از سرعت سنجی در نقاط مختلف حوضچه و مانومترهای متصل به کف ترسیم شده و با مشاهدات بصری ثبت شده در حین آزمایش مقایسه شده است.