سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

رامین منصوری – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های آبی
غلامعباس بارانی – استاد بخش مهندسی عمران دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

ضریب زبری پوشش گیاهی یکی از پارامترهای مهم در مطالعه ویژگیهای جریان رودخانه می باشد که با انجام آزمایشات گوناگون می توان این ضریب را در شرایط مختلف مانند نوع پوشش علفی یا درختی تراکم و نحوه آرایش پوشش گیاهی شرایط مستغرق و غیرمستغرق مورد بررسی قرار داد دراین مقاله از روشهای گوناگونی برای برآورد ضریب زبری در شرایط مختلف استفاده کرده ایم که از این روش می توان به محاسبه ضریب زبری مانینگ با استفاده از تغییر شیب انرژی، استنتاج تحلیلی برای گیاهان غیرمستغرق تاثیر عمق اب برگیاهان مستغرق فرمول تحلیلی براساس تعادل مومنتم براساس jenetic programming و نسبت سرعت برشی به سرعت متوسط v/v اشاره نمود که نتایج نشان میدهد زبری بستر با افزایش تراکم افزایش می یابد و نیز در حالت نیمه استغراق ضریب زبری بیشتری نسبت به حالت مستغرق وجود دارد و بررسی هایی در مورد رابطه ضریب زبری با نوع پوشش میزان تراکم و درجه استغراق صورت گرفت.