سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

مریم نظری – دانشجوی کارشناسی ارشدباغبانی، دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه گیلان
رضا فتوحی قزوینی – استاد گروه علوم باغبانی، دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه گیلان
وهب جعفریان – دانشجوی دکتری بیوشیمی، دانشکده علوم پایه دانشگاه گیلان

چکیده:

اندازهگیری سطوحآنتیاکسیدانها و پروتئینها در دماهای مختلف (درفصول مختلف)، شاخصی برای ارزیابی ارقام و تبیین الگوی رفتاری آنها نسبت به تغییرات دما خواهد بود. در این پژوهش تغییرات آنزیمهای آنتیاکسیدانی برگهای سه گونه مرکبات شمال ایران در چهار فصل سال در قالب طرح کرتهای خرده شده مورد بررسی قرارگرفت. برگهای نارنج، لیموشیرین و نارنگی ساتسوما (انشو) درماههای اردیبهشت، مرداد، آبان و بهمن بترتیب در دامنههای دمایی ۱۵-۱۲ و ۳۰-۲۷ و ۱۸-۱۵ و ۵-۲ درجه سانتیگراد برداشت شدند. سپس آنزیمهای کاتالاز، پراکسیداز، آنتیاکسیدان کل و نیز پروتئین کل آنها اندازه گیری شدند. نتایج نشان داد که در نمونههای فصل پائیز از هر سه گونه میزان کاتالاز، پراکسیداز، ظرفیت آنتیاکسیدانی و پروتئین کل نسبت به سایر فصول همان گونهها بطور معنیداری بالاتر بود. سپس این شاخصها سیر کاهشی شدیدی را در فصل زمستان طی کرده و درفصل بهار مجددا سیر افزایشی معنیداری نشان دادند. نارنگیدارای بالاترین میزان آنزیم کاتالاز در بهمن ماه و مردادماه بود، ولی نارنج بالاترین میزان معنی دار پروتئین کل را در آبان ماه و اردیبهشت ماه نشان داد. همچنین لیموشیرین بیشترین فعالیت معنی دار پراکسیدازی و ظرفیت آنتیاکسیدانی را طی سه فصل تابستان، پائیز و زمستان داشت. بنظر میرسد که دمای فصل بهار و پائیز برای اغلب گو نه ها دمای مناسب رشد بوده وسطوح آنتی اکسیدانی و پروتئینی بالاتری نشان دادند. کاهش آنها در زمستان بسته به حساسیت این گونه ها در دماهای زیر ۱۲ درجه سانتی گراد است.