سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

فرهاد فرمان زاد – دانشکده مهندسی پزشکی دانشگاه صنعتی امیرکبیر(پلی تکنیک تهران)
سیامک نجاریان – دانشکده مهندسی پزشکی دانشگاه صنعتی امیرکبیر(پلی تکنیک تهران)
محمدرضا اسلامی – دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)
امیرسعید صدیقی – دانشکده علوم پزشکی، دانشگاه تهران

چکیده:

اهداف: مدلسازی کامپیوتری کرنش صفحه ای الاستیک براساس تحلیل المان محدود برای بررسی بیومکانیک هماتوم اپیدورال حاد و بویژه برای بررسی تغییر شکل و جابجا یی بطن ها بکار گرفته شده تا تعیین شود که تغییر کدام عوامل نقش مهمتری در بدست آوردن نزدیکترین جواب به مقادیر واقعی را دارند. روش ها : اسکن بیمار مبتلا، به روش کرنش صفحه ای الاستیک مدل سازی شد . سپس با تغییر پارامترهای مکانیکی نسج (V وE) و گرادیان فشار داخل بطنی، میزان جابجایی نقاط متشابه در بطن مدل سازی شده با بطن واقعی مقایسه شد و نهایتاً مقادیری که کمترین خطا را بدست می داد مشخص گردید. نتایج: در بارگذاری های متفاوت با گرادیانهای فشار مختلف، شبیه سازی نشان داد که عدم توجه به افزایش فشار داخل بطنی نتایج غیر قابل قبولی بدست می دهد. به طور خاص در بارگذاری کرنشی یکطرفه با (فرمول در متن مقاله اصلی) دیواره های بطن سمت هماتوم به نحو قابل ملاحظه ای روی هم می خوابید. بهترین نتایج با (mmHg 4، ۹) یا (فرمول در متن مقاله اصلی) بدست آمد که با شرایط بالینی بیمار مورد مطالعه سازگار بود. نتیجه گیری: مدلسازی بیومکانیکی کرنش صفحه ای الاستیک در بار گذاری های کرنشی یکطرفه (شرایطی که مشابه کاربرد سیستم های ناوبری در جراحی است)، بدون توجه به هندسه و تغییرات فشار داخل بطن ها نتایج قابل قبولی بدست نمی دهد.