سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمد ملک محمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی دانشگاه تربیت مدرس
محمدحسین میران بیگی – استادیار دانشگاه تربیت مدرس
حمید لطیفی – دانشیار دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

ماتریس پراکندگی یک عنصر شناسائی است بطوریکه با دانستن این ماتریس در حالتها و زوایای مختلف می توان بهبرخی خواص و ویژگیهای اپتیکی ذره یا جسم مورد نظر پی برد. از آنجا که ذرات دارای شکل ظاهری گوناگون هستند در این تحقیق، مدلی با استفاده از پراکندگی Mie ارائه می شود و بر اساس آن نتایج مورد بررسی قرار می گیرند. هدف بررسی اثر ضریب شکست، اندازه ذره، طول موج منبع تابشی و… در عناصر ماتریس پراکندگی می باشد. ازجمله ذرات موجود می توان به باکتریهائی که شکل کروی دارند اشاره نمود.