سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

بهمن عبدالرحمنی – استادیار پژوهشی موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور
آیت شاهی – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد

چکیده:

عوامل محیطی از جمله وضعیت تغذیه گیاهان والد و حاصلخیزی خاک در طول رشد و نمو گیاه بر قدرت بذر و در نتیجه استقرار ، ۶۰ ، ۳۰ ، گیاهچه ها و عملکرد موثر است. در این تحقیق بذرهای گندم آذر- ۲ که تحت تیمار مقادیر مختلف کود نیتروژن ( ۰ ۹۰ و ۱۲۰ کیلوگرم در هکتار) به روش جایگذاری تولید شده بودند، برداشت و اثر این تیمارهای کودی بر جوانه زنی، قدرت بذر، سبز شدن و استقرار گیاهچه ها و در نهایت عملکرد و اجزای عملکرد در آزمایشگاه و مزرعه بررسی شد. آزمون های آزمایشگاهی در قالب طرح کاملاً تصادفی در ۴ تکرار بر اساس روش های انجمن بین المللی آزمون بذر اجرا شدند. آزمایش مزرعه ای نیز در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در ۳ تکرار انجام گردید. نتایج تجزیه واریانس داده های آزمایشگاهی نشان دادند که درصد جوانه زنی، هدایت الکتریکی، سرعت جوانه زنی، میانگین مدت زمان جوانهزنی، تعداد گیاهچههای نرمال و وزن خشک ریشهچه، ساقهچه و گیاهچه تحت تأثیر مقادیر مختلف مصرف کود نیتروژن قرار گرفتند. مقایسه میانگینها نشان داد که بیشترین مربوط به تیمارهای کودی ۹۰ و ۱۲۰ کیلوگرم نیتروژن در هکتار در گیاه والد بیشترین مقدار درصد بذور زنده، هدایت الکتریکی نشت یافته از بذر، سرعت جوانهزنی، میانگین مدت زمان جوانهزنی و وزن خشک ریشهچه، ساقهچه و گیاهچه را بهخود اختصاص دادند. نتایج مزرعه ای نیز مشخص کرد که سرعت سبز کردن، میانگین مدت زمان سبز کردن، درصد گیاهچههای سبز، درصد پوشش سبز، تعداد خوشه در مترمربع و تعداد پنجه بارور بطور معنیداری تحت تأثیر مقادیر مختلف مصرف کود نیتروژن در گیاه والد قرار گرفتند. همجنین مقایسه میانگینها نشان داد که در صفات طول خوشه، عملکرد بیولوژیک، عملکرد دانه، درجه باردهی و شاخص بهرهوری بارش بین تیمار شاهد (عدم مصرف کود نیتروژن در گیاه والد) با سایر تیمارها (مصرف کود نیتروژن) اختلاف معنی – داری وجود دارد. بنابراین با توجه به نتایج حاصل از این مطالعه، مصرف ۹۰ کیلوگرم در هکتار کود نیتروژن در گیاه والد گندم آذر- ۲ میتواند جهت تولید بذور با قدرت بالا و خصوصیات جوانهزنی خوب و استقرار مناسب گیاهچهها که در نهایت منجر به بالا رفتن توان رقابتی گیاهچههای حاصل میشود، مناسب باشد.