سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

زهرا ذاکری – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه علوم دامی دانشگاه ارومیه
رسول پیرمحمدی – دا نشیار گروه علوم دامی دانشگاه ارومیه
مرتضی تهموزی – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه علوم دامی دانشگاه ارومیه
اکبر محمدپور – کارشناس ارشد جهاد کشاورزی شهرستان اسکو

چکیده:

به منظور بررسی تاثیر استفاده از سیر خام((Allium sativum بر روی غلظت های سرمی گلوکز، کلسترول، بتا هیدروکسی بوتیرات، و اسیدهای چرب غیراشباع، ۸ راس بز آبستن نژاد مهابادی با میانگین وزن ۱± ۵۹ کیلوگرم و روزهای آبستنی ۵±۸۰ که در اواخر آبستنی قرار داشتند، مورد استفاده قرار گرفتند. بزها بمدت ۱۴ روز قبل از آزمایش در آغل های انفرادی قرار گرفتند و با جیره پایه یکسانی تغذیه شدند. جیره ها شامل جیره پایه و سیر در سطوح صفر ، ۳۰ ، ۵۰ و ۷۰ گرم در روز بودند که به شکل کاملاً مخلوط(TMR) و به مدت ۵۶ روز به صورت چرخشی در اختیار بزها قرار گرفتند. آزمایش در قالب طرح مربع لاتین مکرر۴×۴ اجرا گردید و برای تجزیه و تحلیل داده ها از رویه GLM نرم افزار SAS استفاده شد. نتایج آزمایش نشان می دهد که استفاده از سیر خام تاثیر معنی داری بر غلظت سرمی کلسترول داشته و تفاوت معنی داری بین گروه شاهد با سیر۷۰ گرم در روز وجود دارد(P < 0.05) به طوری که سیر باعث کاهش کلسترول سرمی خون در بزهای آبستن شده است. همچنین سیر بروی غلظت گلوکز سرم نیز تاثیر داشته و باعث افزایش معنی دار بین گروه شاهد و تیمار۷۰G شده است(P < 0.05). غلظت های BHB و NEFA نیز در نتیجه مصرف سیر کاهش یافته ولی از نظر آماری تفاوت معنی داری بین تیمارها وجود نداشت(P > 0.05). نتایج این آزمایش نشان می دهد که می توان از سیر به عنوان افزودنی برای کاهش کلسترول خون و پیشگیری از بیماری های اواخر آبستنی از قبیل کتوز و کبد چرب استفاده نمود