سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین کنفرانس سراسری اصلاح الگوی مصرف انرژی الکتریکی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

میثم رضاییان – دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده مهندسی برق
شهرام جدید – دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده مهندسی برق

چکیده:

در این مقاله مدیریت و بهین هسازی بهر هبرداری ریزشبکه با استفاده از الگوریتم ژنتیک و با هدف کاهش هزینه بهر هبردار ی و آلودگی ، تامین بار و قیود منابع تولید پراکنده ارائه م یگردد. ساختار ریزشبکه، مدل مولف ههای سیستم، توابع پی لسوختی ،(DG ) هدف و روش حل مسئله بهین هسازی شرح داده شده است. ری زشبکه بررس یشده شامل دیزل ژنراتور م یباشد. هدف اصلی مقاله (BT ) و باتری ذخیره (PV) و سلول خورشیدی (WT) توربین بادی ،(MT) میکروتوربین ،(FC) نشا ندادن تاثیر تغییرات تعرفه خرید و فروش برق در مدیریت و بهر هبرداری ریزشبکه م یباشد. بدین منظور مسئلهبهین هسازی به صورت چندهدفه، در تعرف ههای متفاوت برق در دو سناریو و سه نمونه جهت تامین بار الکتریکی و ارضای قیود صحت بررس یهای MATLAB مسئله بهینه سازی در بازه ۲۴ ساعته بررسی شده است. نتایج شبی هسازی توسط نر مافزار انجام شده برای ریزشبکه مورد نظر را نشان م یدهد.