سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیستمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سیدمهدی نبوی – دانشگاه صنعتی مالک اشتر، مجتمع دانشگاهی هوافضا، تهران
رضا آزاد –

چکیده:

در این مقاله تابع وزن برای نقطه ی عمقی ترک نیم بیضوی در استوانه ی جدار ضخیم بررسی شده است . به این منظور با در نظر گرفتن انفراد تنش در جبهه ی ترک سه تابع وزن با نوع و تعدادجملات متفاوت و بر حسب بارگذاری های مرجع ارائه شده است . سپس با استفاده از آنها مقادیر ضرایب شدت تنش ناشی از بارگذاری فشاری و حرارتی در سطوح دا خلی و خارجی استوانه به صورت حل بسته در نق طه ی عمقی ترک بدست آمده است . نتایج با مقادیر حاصل از روش اجزاء محدود سه بعدی مقایسه شده و اثر نوع و تعداد جملات روی دقت تابع وزن تعیین شده است