سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مریم لاخی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه بیرجند
همایون فرهنگ فر – دانشیار دانشگاه بیرجند
سیدمحمد حسینی – استادیار دانشگاه بیرجند
محمدابراهیم نویدی زاده – کارشناس ارشد سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی

چکیده:

در این پژوهش، اثر تصادفی پدر و مادر بر روی صفت افزایش وزن یک تا ۵۶ روزگی مرغان بومی خراسان رضوی مورد بررسی قرار گرفت. فایل ارقام شامل ۲۵۰۸۶ رکورد افزایش وزن مربوط به چهار نسل مرغان بومی بود که طی سال های ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۸ توسط ایستگاه اصلاح نژاد مرغ بومی خراسان رضوی جمع آوری شده است. برای بررسی اثرات محیطی از نرم افزار SAS رویه Mixed استفاده شد. سه مدل خطی با در نظر گرفتن اثر تصادفی پدر، اثرات تصادفی پدر و مادر و بدون منظور نمودن این اثرات تصادفی، بر ارقام برازش داده شد و مناسب ترین مدل با توجه به میزان واریانس باقیمانده تعیین گردید. با توجه به معنی دار بودن اجزای واریانس مزبور و همچنین اثر متغیر همراه وزن یک روزگی، لزوم گنجاندن آنها در مدل ارزیابی ژنتیکی وجود دارد. بر اساس مقدار شاخص AIC که برای مدل های ۱، ۲ و ۳ به ترتیب ۷/۸۸۶۴۰، ۱/۸۶۹۳۶ و ۵/۸۶۳۹۳ به دست آمد، مدل ۳ با کمترین مقدار AIC بهترین مدل تعیین شد