سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی هیدرات گازی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سیدعلیرضا طباطبایی نژاد – دانشیار مهندسی نفت عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی سهند
الناز خداپناه – استادیار مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی سهند

چکیده:

در این کار هدف توسعه یک مدل ترمودینامیکی با قابلیت پیش بینی هم زمان تعادل فازهای واکس و هیدرات همچنین بررسی تاثیر تشکیل رسوب واکس برروی هیدرات می باشدمدل ترمودینامیکی ارائه شده برای واکس برمبنایتئوری محلول های جامدمی باشدکه بهطور موفقیت آمیزی با مدلهیدرات ترکیب شده و برای پیش بینی هم زمان پنج فاز مایع هیدروکربن – مایع آب – بخار – واکس و هیدرات به کاررفته است به منظور بررسی تاثیر تشکیل واکس بر روی هیدرات نمونه های نفتی مختلف مورد استفاده قرارگرفته است . نتایج نشان میدهد که تشکیل رسوب واکس می تواند ترمودینامیک و همچنین سینتتیک تشکیل هیدرات را تحت تاثیر قرار دهد از نقطه نظر ترمودینامیکی تشکیل واکس باعث حذف بعضی از ترکیبات هیدروکربنی سنگین شده و بنابراین با انتقال مرز فازی هیدرات از اجزای سبک ناحیه آزاد هیدرات را کاهش میدهد