سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سحر عباسیه – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان،
نعمت اله اعتمادی – عضو هیات علمی نیمه وقت دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان،
داود نادری – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان
عبدالمجید رضایی – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان

چکیده:

امروزه تنظیم کننده های رشد به منظور کاهش رشد، افزایش سرعت سبز شدن، بهبود رنگ و کیفیت چمن مورد استفاده قرار می گیرند. در این پژوهش تاثیر تنظیم کننده رشد ترینگزاپک اتیل با غلظت های صفر، ۲۷۰ و ۵۰۰ گرم در هکتار طی ۴ پاشش با فواصل ۴ هفته ای بر روی چمن چاوداری Lolium Perene. L مورد ارزیابی قرار گرفت. این تحقیق در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در ۳ تکرار و در مزرعه دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان انجام شد و صفات رنگ، ارتفاع، پنجه زنی و پهنای برگ اندازه گیری و ثبت گردید. نتایج بدست آمده نشان داد اثر غلظت های مختلف ترینگزاپک اتیل بر کلیه فاکتور های مورد بررسی به غیر از صفت پهنای برگ به طور معنی داری موثر بود و باعث افزایش کیفیت چمن چاوداری و کاهش ارتفاع گردید و بیشترین تاثیر روی صفات رنگ، پنجه زنی و ارتفاع مربوط به تیمار ۵۰۰ گرم در هکتار ترینگزاپک اتیل بود