سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سیزدهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

علی بیگی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی معماری کشتی، دانشکده مهندسی دریا، دانش
محمدرضا خدمتی – دانشیار دانشکده مهندسی دریا، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
پدرام عدالت خراسانی – دانشجوی دکتری مهندسی دریا، دانشکده مهندسی دریا،دانشگاه صنعتی امیرک
منوچهر فدوی – استادیار دانشکده مهندسی دریا، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

در مقاله حاضر با استفاده از روش اجزای محدود اثر پارامترهایی چون طول، موقعیت و زاویه ترک بر روی ارتعاشات آزاد ورق بررسی م یشود. ترک مفروض داخلی و عمقی بوده و از رشد آن صرفنظر شده است. در مدل اجزای محدود پیشنهادی، ترک به صورت یک ناپیوستگی در سطح ورق در نظر گرفته شده و به منظور اعتبارسنجی، محاسبات عددی با نتایج محققین گذشته مقایسه م یشود. مطالعات انجام شده نشان می دهد،خواص مکانیکی و ضخامت ورق بر نسبت فرکان سهای طبیعی ورق ترکدار به ورق سالم موثر نیستند و سایر پارامترها باتأثیر بر روی شک لهای مودی فاکتورهای تشدید تنش،سفتی و فرکان سهای طبیعی ورق را تغییر م یدهند.