سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

بهاره حاجی رستملو – کارشناس ارشد علوم و صنایع غذایی
سیدعلی مرتضوی – اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار
محمدرضا سعیدی اصل –

چکیده:

دراین تحقیق خواص مکانیکی فیلم نشاسته حاوی غلظت های مختلف عصاره الکلی پوست انار مطالعه گردید برای تعیین ویژگیهای کششی فیلم ها از دستگاه سنجش کشش و روش شماره D882-91 مصوب ASTM استفاده شد محاسبات آماری با نرم افزار SPSS و درقالب طرح کاملا تصادفی انجام و مقایسه میانگین ها از آزمونچند دامنه ای دانکن صورت گرفت نتایج نشان داد که افزودن عصاره به فیلم نشاسته و افزایش غلظت آن سبب تغییر درخواص مکانیکی و کاهش معنی دار مقاومت کششی و افزایش ازدیاد طول فیلم ها میگردد.