سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

بهاره حاجی رستملو – عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار
سیدعلی مرتضوی – عضو هیئت علمی گروه صنایع غذایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار
محمدرضا سعیدی اصل – عضو هیئت علمی گروه صنایع غذایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار

چکیده:

در این تحقیق میزان نفوذپذیری فیلم نشاسته حاوی غلظت های مختلف عصاره الکلی پوست انار مطالعه گردید. میزان نفوذپذیری فیلم ها در برابر بخار آب با دستورالعمل اصلاح شده ای از روش E96-95 مصوب ASTM محاسبه گردید. محاسبات آماری با نرم افزار SPSS و در قالب طرح کاملا تصادفی انجام و مقایسه میانگین ها از آزمون چند دامنه ای دانکن صورت گرفت. نتایج نشان داد که افزودن عصاره به فیلم نشاسته و افزایش غلظت آن سبب بالا رفتن معنی دار میزان نفوذپذیری فیلم ها نسبت به بخار آب می گردد و سبب می شود این فیلم جهت بسته بندی محصولات غذایی با میزان رطوبت کم تا متوسط مفیدتر و کارآمدتر باشند