سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مرتضی تهموزی – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه علوم دامی دانشگاه ارومیه
فرهاد فرخی – استادیار گروه علوم دامی دانشگاه ارومیه
نوروز دلیرژ – استادیار گروه دامپزشکی دانشگاه ارومیه
ایرج برنوسی – استادیار دانشگاه ارومیه

چکیده:

در این مطالعه بررسی اثر غلظتهای مختلف ترشحات رحم غیر آبستن(فاز لوتئال) میش در دو سطح (lµ۲۰ و lµ ۱۰۰ ) و نیز آبستن در دو سطح (lµ ۲۰ و lµ ۱۰۰) به همراه گروه شاهد(بدون ترشحات) بر متوسط مقدار فاگوسیتوز نوتروفیلهای جدا شده از گوسفند بصورت in vitro انجام شد. جداسازی نوتروفیل های گوسفند (با حداقل تعداد آلودگی لنفوسیتی و گلبول قرمز و …) با استفاده از روش رضاپور و مجیدی براساس استفاده از مگلومین اجرا شد. نوتروفیلهای جدا شده با هر یک از تیمارهای فوق بمدت ۲ ساعت در دمایC 37ْ انکوبه شد و سپس آزمایش فاگوسیتوز در مورد آنها اجرا و بررسی شد. داده های جمع آوری شده از آزمایش های فاگوسیتوز در قالب طرح آزمایشی کاملاً تصادفی با ۵ تیمار و ۵ تکرار مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفتند. مقایسه میانگین تیمارها براساس آزمون دانکن در نرم افزار SAS تحت پروسه GLM صورت گرفت. نتایج این مطالعه نشان داد که غلظتهای مختلف ترشحات آبستنی در مقایسه با دیگر گروهها بصورت خیلی معنی دار( P < 0.01 ) موجب تضعیف آزمایشهای فاگوسیتوز نوتروفیل های گوسفند شدند. اما در تیمار حاوی ترشحات رحم غیر آبستن نسبت به گروه کنترلی تفاوتی در عملکرد نوتروفیلها مشاهده نشد( P > 0.05 ) . با توجه به نتایج حاصل از این مطالعه می توان نتیجه گرفت که اثر تضعیفی ترشحات رحم آبستن برروی فعالیت نوتروفیل ها احتمالا ناشی از عاملی بغیر از هورمون پروژسترون می باشد