سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

فرناز زهی سعادت – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک ماشین های کشاورزی گروه مکانیک ماشین های
سید محمد حسن کاماریزاده – دانشیار مکانیک ماشین های کشاورزی گروه مکانیک ماشین های کشاورزی دانشگ
عارف مردانی کرانی – استادیار مکانیک ماشین های کشاورزی گروه مکانیک ماشین های کشاورزی دانش
روح اله جوکار – دانشجویی کارشناسی ارشد مکانیک ماشین های کشاورزی گروه مکانیک ماشین ها

چکیده:

یکی از اثرات نامطلوب تردد ماشین های کشاورزی درمزرعه ، فشردگی خاک است که بخشی از این فشردگی خاک هنگام عملیات خاکوزری و بخصوص حرکت گاو آهن برگرداندار د رمزرعه و بخشی دیگر به علت تردد تراکتور و یا سایر کاشین های کشاورزی د رمراحل کاشت و داشت و برداشت محصول اتفاق می افتد. بررسی تراکم و فشردگی خاکهای زراعی به دلیل تاثیر منفی آنها در میزان رشد و تولید محصول اهمیت زیادی دارد. تردد با عث ایجاد لایه متراکم در سطح زیرین خاک می شود. افزایش مقاومت مکانیکی خاک که در اثر تراکم خاک اتفاق می افتد باعث کاهش رشد و عملکرد محصول میشود. آزمایشات د رمحیط کنترل شده انباره ی خاک در یک خاک با بافت لومی رسی انجام گرفت. بار عمودی در سه سطح ۱ و ۲ و ۳ کیلو نیوتن و تعداد دفعات عبور هم ۱ و ۳ و ۵ بار عبور در نظر گرفته شد. برای تعیین تراکم خاک، از شاخص مخروطی و در سه سطح با عمق ۱۰-۰ و ۱۵-۱۰ و ۲۰-۱۵ سانتیمتر خاک اندازه گیری شد. آزمایشات با سه بار تکرار انجام گرفت. مشاهدات نشان داد که بیشترین مقدار تراکم د رعمق ۱۵-۱۰ سنتیمتری اتفاق می افتد. و د رعمق ۲۰-۱۵ سانتیمتری، تردد وقتی تاثیر گذار خواهد بود. که هر دو پارامتر تردد و بار دینامیکی در کاکزیمم مقدار خود قرار گیرند. نتایج نشان داد که با افزایش بار دینامیکی تراکم خاک د رهر سه عمق مورد نظر افزایش پیدا کرد.