سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

زهرا درویش پسند – کارشناسی ارشد خاک شناسی
مهرداد شریعتی – کارشناسی ارشد خاک شناسی
غلامعباس صیاد – استادیار گروه خاک شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

مخرب‌ترین اثر تردد ماشین‌های کشاورزی در مزارع، فشردگی خاک است. فشردگی خاک می‌تواند اثرات منفی شدیدی را در تولید محصولات کشاورزی ایجاد کند. هدف از این تحقیق بررسی اثر تراکم خاک بر برخی ویژگی های هیدرولیکی خاک شامل شدت نفوذ نهایی و هدایت هیدرولیکی غیراشباع می باشد. برای این منظورپارامتر های هیدرولیکی خاک با بافت سیلتی لوم در یک آزمایش مزرعه ای تحت مکش های ۱،۴،۱۴و ۰سانتی متر آب توسط دستگاه نفوذسنج صفحه ای اندازه گیری شدند. تیمار ها شامل شاهد (بدون عبور تراکتور)، دوبار و چهار بار عبور تراکتور بودند. در فرآیند تراکم، چگالی ظاهری خاک را افزایش داده و حجم کل منافذ درشت را کاهشمی دهد، در نتیجه خصوصیات هیدرولیکی خاک به طور معنی داری تغییر می کنند. به طوری که نتایج نشان داد که در همه مکش ها بیشترین شدت نفوذ نهایی آب در خاک و هدایت هیدرولیکی غیراشباع در تیمار شاهد و کمترین مقادیر را تیمار چهار بار عبور با بیشترین سطح فشردگی بدست آمد.