سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دومین همایش منطقه ای علوم کشاورزی و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۲۶

نویسنده(ها):

حکیمه دژکام – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی

چکیده:

به منظور مطالعه تاثیر تراکم آرایش ذرت و فشردگی کانوپی ایجاد شده و درنتیجه آن میزان نوردریافتی توسط تاج خروس و بررسی توان رقابتی این علف هرز درشرایط یادشده آزمایشاتی درسالهای ۱۳۸۰و۷۹و۸۳ درمزارع تحقیقاتی کشور انجام شد کلیه آزمایشها بصورت فاکتوریل اسپلیت پلات درقالب طرح بلوکهای کامل تصادفی و درسه تکرار انجام شد دراین آزمایشات تراکم ذرت تراکم تاج خروس و میزان نوردریافتی توسط علف هرز بصورت جداگانه مورد بررسی قرارگرفت نتایج نشان داد که CGR TDM LAI مربوط به ذرت درحضور تاج خروس کاهش داشت درحالیکه درتیمار تراکم بالاتر ذرت این کاهش کمتر مشاهده شد همچنین دریافت میزان PAR کمترتوسط تاج خروس درتراکم بالای کانوپی ذرت ظهور مراحل نمو زایشی شامل ظهور آغاز زایشی گلدهی و آغاز تشکیل بذر را توسط این علف هرز به تعویق انداخت