سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

علی فرامرزی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد
اسداله کامرانی – مرکز تحقیقات کشاورزی دیممراغه
مظفر روستایی – مرکز تحقیقات کشاورزی دیممراغه
شهرام شاهرخی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد

چکیده:

به منظور بررسی اثر تراکم کاشت و سطوح مختلف نیتروژن برعملکرد جو رقم ابیدر ازمایشی در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با ساختار اسپیلیت پلات در سه تکرار در سال زراعی ۱۳۸۸ در ایستگاه تحقیقاتی دیم مراغه اجرا گردید برای این منظور کود نیتروژن در چهار سطح ۰ ، ۲۵ و ۵۰ و ۷۵ کیلوگرم در هکتار درکرت های اصلی فاصله خطوط کاشت دردو سطح ۲۰ و ۲۵ سانتی متر در کرتهای فرعی و تراکم در سه سطح ۴۰۰، ۴۵۰ و ۵۰۰ دانه درمتر مربع در کرتهای فرعی اعمال شدند. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که اثر اصلی کود نیتروژن فاصله خطوط کاشت تراکم بذر و اثرات متقابل فاصله خطوطکاشت و تراکم بذر تراکم بذر و نیتروژن برعملکرد و صفات اندازه گیری شده معنی دار بود ولی اثر متقابل کود نیتروژن با فاصله خطوط کاشت و اثر متقابل سه جانبه فاصله خطو ط کاشت و تراکم بذر و کود نیتروژن برعملکرد معنی دار نبود