سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مهدی کاشفی – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان
محمد رضا داداشی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان، دانشکده کشاورزی، گرگان، ایران
ابوالفضل فرجی – اعضای هیأت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی گلستان
محمدتقی فیض بخش ۴ – کارشناس ارشد مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی گلستان

چکیده:

در سه تراکم کاشت مختلف، آزمایشی با استفاده از (Sorghum bicolor L.) به منظور بررسی سه رقم سورگوم علوفه ای فاکتوریل در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در چهار تکرار در ایستگاه تحقیقات کشاورزی گرگان واقع در منطقه مزرعه ،ICRISAT625×R نمونه به اجرا در آمد. ارقام این آزمایش شامل دو هیبرید جدید سورگوم ( ۱۶۵ ۲۸۰ و ۴۲۰ هزار بوته در ، به همراه هیبرید اسپید فید به عنوان شاهد و تراکم های کاشت ۲۱۰ (ICRISAT493×R161 هکتار می باشند. نتایج حاصل از آزمایش نشان داد که بالاترین میزان نسبت برگ به ساقه، وزن خشک ساقه و عملکرد ماده بدست آمد و بهترین عملکرد پنجه، وزن خشک برگ به هیبرید اسپیدفید تعلق ICRISAT625×R خشک از هیبرید ۱۶۵ ۱۲ تن در هکتار) از بالاترین تراکم ( ۴۲۰ هزار بوته در هکتار) مشاهده گردید. / یافت. بالاترین میزان عملکرد ماده خشک ( ۴۵ ۳ در بیشترین تراکم گیاهی ( ۴۲۰ هزار بوته در هکتار) بدست آمد.