سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمد عامل صادقی – عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان
محمود شفاعی بجستان – استاد دانشکده علوم و مهندسی آب دانشگاه شهید چمران اهواز
مجتبی صانعی – استادیار پژوهشی مرکز جهاد تحقیقات و آبخیزداری کشور

چکیده:

سرعت برشی یک عامل کلیدی در تعیین مقاومت جریان است. زیرا این عامل، بنیادی ترین پارامتر در بی بعد کردن سرعت متوسط جریان می باشد. پوشش های گیاهی به ویژه از نوع خشبی و عموماً واقع در سیلابدشت ها، به عنوان عامل مهم مقاومت در برابر جریان، به ویژه در جریا نهای سیلابی، باعث افت انرژی و افزایش تراز سطح آب و سیل گیری اراضی حاشیه و خسارات مالی و جانی فراوانی شده اس ت. در این تحقیق خصوصیات هیدرولیکی جریان در یک فلوم آزمایشگاهی در شرایط حضور پوشش گیاهی خشبی از نوع درخت در ۳ تراکم و ۵ عمق مختلف جریان مورد بررسی قرار گرفته است. نمودار تغییرات سرعت برشی با عمق استغراق و تراکم های مختلف پوشش بررسی و با تحقیقات قبلی مرتبط مقایسه شده است. همچنین یک رابطه ریاضی برای محاسبه ضریب زبری مانینگ، به عنوان مولفه اصلی مد ل های ریاضی شبیه سازی هیدرولیکی آبراهه ها، براساس نتایج تحقیق ارائه شده است.