سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

هدی جمالی – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر،
علیرضا دانشمند – استادیار گروه زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر،
عباسعلی اندرخور – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی استان مازندران،
میثم گلدوست خورشیدی – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت

چکیده:

به منظور بررسی اثر تراکم و پتاس مصرفی بر عملکرد دانه آفتابگردان رقم هایسون آزمایشهای مزرعهای بهصورت اسپیلت پلات در قالب بلوکهای کامل تصادفی با چهار تکرار در مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان مازندران (ایستگاه دشت ناز ساری) در سال زراعی ۱۳۸۸ اجرا گردید. در این آزمایش تراکم ۵۵ ، ۶۶ ، ۸۳ و ۱۱۱ هزار بوته آفتابگردان رقم هایسون به عنوان عامل اصلی و پتاسیم شامل سه سطح ۰ ، ۵۰ و ۱۰۰ کیلوگرم در هکتار به عنوان عامل فرعی در نظر گرفته شد. تجزیه واریانس دادهها نشان داد که اثر تراکم و پتاسیم بر تعداد دانه های پوک در طبق، ، وزن دانه های پر و عملکرد دانه به غیر از تعداد دانه های پر در طبق معنیدار شد. با انجام آزمون دانکن در سطح معنی دار ۵% مشخص شد که تراکم ۸۳ هزار بوته در هکتار به همراه ۱۰۰ کیلوگرم کود پتاسیم، بیشترین تاثیر را در افزایش اجزای عملکرد و عملکرد دانه شده است. نتایج نشان میدهد افزایش تراکم در حد مطلوب موجب افزایش اجزاء در واحد سطح و در نتیجه افزایش عملکرد میشود