سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

عباس فروغی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
جاوید قرخلو – استادیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
فرشید قادری فر – استادیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده:

این آزمایش برای تعیین اثرات تراکم و موقعیت بذر روی گیاه مادری در توق (xantium strumarium) انجام شد. میوه های توق از مزرعه تحقیقاتی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان تراکم های ۲ و ۴ و ۶ و ۸ بوته در متر مربع در آذر ماه سال ۱۳۸۸ جمع آوری شد. هر بوته توق به دو قسمت بالا و پایین تقسیم شد. از بذرهای درشت و فاقد کمون برای تعیین دماهای کاردینال استفاده شد. دمای پایه بین ۷/۰۹ تا ۱۲/۳۳، دمای مطلوب بین ۳۲ تا ۳۵ و دمای سقف بین ۴۴ تا ۴۵ درجه سانتیگراد در تیمارهای مختلف برآورد شد. بذرهای که در قسمت بالای بوته مادری قرار گرفته اند نسبت به آنهایی که در پایین بوته بودند از جوانه زنی بالاتری برخوردار بودند. به نظر می رسد تاثیر افزایش تراکم بر خصوصیات فیزیولوژیکی بذر از طریق محل قرار گیری بذر در روی بوته مادری می باشد. علاوه بر تغییر کیفیت و کمیت نور در محیط سایه افزایش کمون بذرهای رسیده در شرایط محیطی سایه نیز در تفاوت جوانه زنی بذرها روی بوته مادری موثر است. این خود نوعی واکنش در جهت سازگاری با محیط بوده و احتمال جوانه زنی تحت شرایط نامطلوب (سایه و رقابت) را کاهش می دهد.