سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

نازنین محبی – دانشجوی کارشناسی ارشد تکنولوژی بذر دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
کیومرث کلارستاقی – عضو هیئت علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
رضا صدر آبادی حقیقی – عضو هیئت علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
علیرضا میر شاهی – کارشناس آزمایشگاه علوم زراعی دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی وا

چکیده:

زعفران ( Crocus sativus L. ) یکی از محصولات مهم اقتصادی کشور میباشد. به منظور بررسی تاثیر مقادیر مختلف کود حیوانی تراکم بنه بر برخی صفات بنه و اندام هوایی زعفران آزمایشی در طی سال های ۱۳۸۹ و ۱۳۹۰ در آزمایشگاه علوم زراعی دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با ۱۲ تیمار شامل : چهار مقدار کود گاوی ( ۲۰ و ۴۰ و ۶۰ و ۸۰ تن در هکتار ) و تراکم بنه در سه سطح ( ۱۰۰ و ۲۰۰ و ۳۰۰ بنه در متر مربع ) در سه تکرار انجام شد.صفات مورد ارزیابی شامل : وزن بنه مادری ، وزن بنه های دختری ، وزن ریشه و وزن خشک برگ و طول برگ بود.نتایج بدست آمده نشان داد اثر اصلی مقدار کود بر صفات مورد مطالعه بجز ص ا فت وزن ریشه و طول برگ معنی دار بود. و با افزایش مقدار کود کلیه صفات مورد بررسی افزایش یافتند .اثر اصلی تراکم بنه نیز بر صفات مورد ارزیابی بجز طول برگ معنیدار بود . در صفات وزن بنه مادری ، وزن بنههای دختری و وزن ریشه بالاترین میانگین ها متعلق به تراکم ۲۰۰ بنه در متر مربع بود . اثر متقابل تیمارها نیز در صفات مورد مطالعه بجز ص ا فت وزن ریشه و طول برگ معنی دار بود و در بیشتر صفات بهترین تیمار مقدار ۸۰ تن در هکتار کود بهمراه تراکم ۲۰۰ بنه در متر مربع بود.