سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مهدی حمیدزاده – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر
محمدرضا داداشی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان، دانشکده کشاورزی، گرگان، ایران
ابوالفضل فرجی – اعضای هیأت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی گلستان
محمدتقی فیض بخش – کارشناس ارشد مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی گلستان

چکیده:

به منظور بررسی اثر تراکم کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد سه رقم سورگوم علوفه ای بصورت فاکتوریل در قالب طرح بلوکهای کاملا تصادفی در چهار تکرار در ایستگاه تحقیقات کشاورزی گرگان در بهار ۱۳۸۸ اجرا گردید . فاکتور اول شامل هیبریدهای جدید سورگوم در سه سطح و فاکتور دوم تراکم بوته در سه سطح ۲۱۰و۲۸۰و۴۲۰هزار بوته در هکتار و فاصله بوته روی ردیف ۶و۸و۱۰ سانتی متر. فاصله خط کاشت برای همه تیمار ها ثابت ۶۰ سانتی متر خواهد بود و صفات ارتفاع ساقه، قطر ساقه ، تعداد پنجه، وزن خشک برگ، درصدماده خشک برگ ،کل ماده خشک و وزن تر برداشتی مورد اندازه گیری و ارزیابی قرار گرفت. بر اساس نتایج حاصل از تجزیه داده ها ، همه ارقام مورد آزمایش تفاوت معنی داری نشان دادند. رقم اسپیدفید از نظر بیشترین تعداد پنجه، درصد ماده خشک برگ ، درصد ماده خشک ساقه و کل عملکرد ماده خشک و میزان علوفه برداشتی بالاترین مقدار را دارا بود. رقم ICRISAT101X R161 بیشترین قطر ساقه رادارا بود. همچنین تراکم ۴۲۰هزار بوته در هکتار بیشترین عملکرد را در تیمار های مختلف داشت.