سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

علی فرامرزی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد
حسن ملکی – کارشناس ارشد زراعت
منوچهر فربودی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد گروه زراعت

چکیده:

به منظور بررسی اثر تراکم کاشت برعملکرد و اجزای عملکرد ارقام گلرنگ در شرایط دیم در منطقه میانه آزمایشی بصورت فاکتوریل در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در سه تکرار اجرا شد طول هر کرت آزمایشی ۴ متر و شامل ۵ ردیف به فاصله ۳۰ سانتی متر بوده و فاصله بوته ها روی هر ردیف ۷ ، ۱۰ و ۱۳ سانتی متر درنظر گرفته شد و بدین ترتیب تراکم های کاشت ۴۷۶۰۰۰، ۳۳۳۰۰۰، ۲۵۶۰۰۰ بوته درهکتار بدست آمد. درطول مراحل ازمایش یادداشت برداری های لازم از نظر ارتفاع بوته ، تعداد شاخه جانبی و تعداد کاپیتول انجام شد و بعد از رسیدگی بوته ها نیز تعداد دانه در کاپیتول وزن هزاردانه عملکرد بیولوژیک شاخص برداشت عملکرد دانه درصد روغن دانه و عملکرد روغن اندازه گیری شد. از نظر عملکرد دانه و درصد روغن بین لاین تحت شماره ۱ و سایر ارقام اختلاف معنی دار بود و بیشترین عملکرد دانه مربوط به رقم تحت شماره ۱ در تراکم کاشت ۱۳ سانتی متر با ۸۴۶ کیلوگرم درهکتار و کمترین عملکرددانه مربوط به رقم تحت شماره ۳ در تراکم کاشت ۷ سانتی متر با ۷۱۶/۱ کیلوگرم درهکتار بود.