سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

امین فرنیا – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد
سجاد احمدی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد، باشگاه پژوهشگران جوان، خرم آباد،
پیام پزشکپور – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی لرستان
عزت اله نباتی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی لرستان

چکیده:

۱۳۸۹ به ارزیابی کشت مخلوط جو و نخودبه عنوان محصول علوفه ای در شرایط آب و هوایی – این تحقیق در سال زراعی ۱۳۸۸ بروجرد به صورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کاملا تصادفی در چهار تکرار به مدت یکسال زراعی در ایستگاه تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی بروجرد اجرا شد. در این بررسی ۲ تیمار تراکم با سه سطح: برای نخود ۵۰ کیلوگرم و برای جو ۱۵۰ برای نخود ۱۰۰ کیلو گرم و برای جو ۳۰۰ ، Dبرای نخود ۷۵ کیلوگرم و برای جو ۲۲۵ کیلوگرم (متوسط)۲ ،Dگیلوگرم (کم) ۱D کیلوگرم (زیاد) ۳تک = M تیمار اول و تیمار دوم نسبت های مختلف اختلاط دو گیاه در پنج ترکیب کاشت بودند که شامل : ۱ % تک کشتی ۱۰۰ = M 25 % جو+ ۷۵ % نخود، ۵ = M %50 جو+ ۵۰ % نخود، ۴ = M %75 جو+ ۲۵ %نخود، ۳ = M کشتی ۱۰۰ % جو، ۲ %۷۵ نخود + ۲۵ % جو با بیشترین عملکرد بیولوژیک M نخود بودند. از آنچه که تا کنون گفته شد می توان نسبت اختلاط اختلاط ۴ مخلوط کل (جو و نخود) را در مجموع به عنوان نسبت اختلاط برتر از لحاظ عملکرد کمی علوفه معرفی نمود. تک کشتی جو نیز بیشترین عملکرد اقتصادی را داشت .