سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حسن ملکی – دانشجوی کارشاسی ارشد زراعت دانشگاه آزاد
علی فرامرزی – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد
منوچهر فربودی – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد
جلیل اجلی – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد

چکیده:

به منظور بررسی اثرتراکم کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد ار قام گلرنگ در شرایط دیم منطقه میانه، آزمایشی بصورت فاکتوریل در قالب طرح بلو کهای کامل تصادفی در سه تکرار اجرا شد. طول هر کرت آزمایشی ۴ متر و شامل ۵ ردیف به فاصله ۳۰ سانتیمتر و فاصله بوته های روی هر ردیف ۷ سانتی متر و ۱۰ سانتیمتر و ۱۳ سانتی متر در نظر گرفته شد، تا تراکم ها ی ۴۷۶۰۰۰، ۳۳۳۰۰۰ و ۲۵۶۰۰۰ بوته در هکتار بدست آید. کاشت در تاریخ ۱۵ فروردین انجام شد. در این آزمایش از ارقام تحت شماره ۱، ۲ و ۳ استفاده گردید. در طول مراحل آزمایش یادداشت برداری های لازم از نظر ارتفاع بوته، تعداد شاخه جانبی و تعداد کاپیتول انجام شد، و بعد از رسیدگی بوته ها نیز تعداد دانه در کاپیتول، وزن هزار دانه، عملکرد بیولوژیک، شاخص برداشت ،عملکرد دانه ، درصد روغن دانه و عملکرد روغن اندازه گیری شد.از نظرعملکرد دانه، درصد روغن و عملکرد روغن بین رقم تحت شماره ۱ و سایر ارقام اختلاف معنی دار بود و بیشترین عملکرد دانه مربوط به رقم تحت شماره ۱در تراکم کاشت ۱۳ سانتی متر با ۸۴۶ کیلوگرم درهکتار وکمترین عملکرد دانه مربوط به رقم تحت شماره ۳ در تراکم کاشت ۷ سانتی متر با ۷۱۶/۱ کیلوگرم در هکتار بود. اختلاف بین ارقام در صف تعداد کاپیتول در بوته، دانه در کاپیتول، ارتفاع بوته، عملکرد بیولوژیک، عملکرد دانه، شاخص برداشت، درصد روغن و عملکرد روغن در سطح احتمال ۱ درصد معنی دار بود. اثر متقابل تراکم کاشت × رقم بر شاخص های عملکرد، درصد روغن، تعداد شاخه جانبی، عملکرد دانه و عملکرد روغن اختلاف معنی داری را نشان داد. به طور کل ی میتوان رقم تحت شماره ۱ با تراکم بوته ۲۵۶۰۰ بوته در هکتار را برای کاشت در منطقه مورد مطالعه، معرفی نمود.