سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مهدی قربانی بیرگانی – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیزاسیون کشاورزی، عضو باشگاه پژوهشگران جوا
رضا میری زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیزاسیون کشاورزی، عضو باشگاه پژوهشگران جوا
محمدحسین دیبایی – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیزاسیون کشاورزی، عضو باشگاه پژوهشگران جوا

چکیده:

کشت مخلوط در بسیاری از مناطق جهان رواج دارد. این کشت به عقیده تعدادی از محققین بر تک کشتی ارجعیت دارد. گیاهان بادام زمینی و ذرت هر کدام از گیاهانی هستند که در شرایط خوزستان قادر به تولید عملکرد مناسب می باشند. اگر بتوان در کشت مخلوط در شرایط آب و هوایی خوزستان عملکرد این گیاهان را افزایش داد به طوریکه عملکرد بیشتر از تک کشتی گردد می توان از این نوع کشت استفاده مفید کرد. آزمایش در منطقه میان آب شهرستان شوشتر در سال زراعی ۱۳۸۸ صورت گرفت. آزمایش به صورت کرت های ۱ بار خرد شده در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در ۳ تکرار پیاده شد که ۵ روش کشت مخلوط شامل کشت مخلوط ردیفی- نواری- درهم- تک کشتیذرت و تک کشتی بادام زمینی به عنوان فاکتور اصلی و ۳ تراکم مختلف ذرت و بادام زمینی به صورت زیر به عنوان فاکتور فرعی در نظر گرفته شد B1 تراکم ذرت ۴دانه در مترمربع و بادام زمینی ۱۰ دانه درمترمربعB2 تراکم ذرت ۷دانه در مترمربع و بادام زمینی ۱۵ دانه درمترمربع B3 تراکم ذرت ۱۰ دانه در متربع و بادام زمینی ۲۰ دانه درمترمربع نتایج آزمایش نشان داد که عملکرد در سطح اول فاکتورA یعنی روش کشت مخلوط ردیفی بیش از سایر روش های کشت مخلوط می باشد و همچنین تراکم ۷ دانه در متر مربع برای ذرت و ۱۵ دانه در متر مربع برای بادام زمینی بیشترین عملکرد را نشان داد