سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

حسین پور هادیان – دانشجوی سابق دانشگاه صنعتی اصفهان و عضو هیأت علمی دانشگاه پیام نور اس

چکیده:

با آنالیز کمی رشد می توان واکنش گیاه به شرایط محیطی را تفسیر کرد. به همین منظور طرحی در تابستان ۱۳۸۳ روی گلرنگ رقم کوسه، در قالب طرح بلوک کامل تصادفی در چارچوب کرت یک بار خرد شده در مزرعه پژوهشی دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان اجرا شد. با افزایش فاصله ردیف، نسبت سطح برگ (LAR) افزایش یافت. اما تفاوت بین تراکم ها تنها تا تجمع ۷۶۰ درجه- روز رشد بود. روند تغییرات در تمام تیمارها مشابه بود و حداکثر LAR با تجمع ۵۱۸ درجه- روز رشد بدست آمد و سپس با شیب نزولی تا پایان فصل رشد ادامه داشت. با افزایش فاصله ردیف وزن مخصوص برگ (SLW) کاهش یافت، اما تراکم اثری روی آن نداشت. روند SLW در تمام تیمارها یکسان و کمترین آن با تجمع ۵۱۸ و بیشترین آن با تجمع ۲۲۲۵ درجه- روز رشد بدست آمد. عوامل آزمایشی روی نسبت وزن برگ (LWR) تأثیری نداشتند. اما روند تغییرات LWR در تمام تیمارها مشابه بود و بعد از بدست آمدن حداکثر آن با تجمع ۵۱۸ درجه- روز رشد، روند کاهشی آن شروع و تا آخر فصل رشد ادامه داشت. با افزایش فاصله ردیف و کاهش تراکم بر مقدار سطح ویژه برگ (SLA) افزوده شد و روند تغییرات نیز در تمام تیمارها مشابه بود. براساس نتایج فوق، صفات یاد شده بیشتر تحت تأثیر فواصل ردیف قرار می گیرند.