سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

عادل سلطانی – عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور واحد پاوه

چکیده:

به منظور بررسی توان رقابتی گندم در تراکمهای مختلف با علفهای هرز آزمایشی در سال زراعی ۸۵-۱۳۸۴ در شهرستان سنندج و در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در چهار تکرار انجام شد. تیمارهای آزمایشی شامل چهار سطح تراکمی از گندم شامل ۲۰۰، ۳۰۰، ۴۰۰ و ۵۰۰ بوته در متر مربع بود. نتایج نشان داد که افزایش تراکم گندم تأثیر معنی داری بر تعداد، فلور و ارتفاع علفهای هرز داشت. همچنین سرعت رشد نسبی (RGR) و سرعت رشد محصول (GPR) گندم به طور معنی داری تحت تأثیر افزایش تراکم بوته قرار گرفت. میانگین سرعت رشد نسبی گندم در طول فصل رشد (ابتدای پنجه زنی تا مرحله گرده افشانی) ۰/۰۲۵ طول فصل رشد (ابتدای پنجه زنی تا مرحله گرده افشانی) ۰/۰۳۶ گرم بر گرم در روز بود. تراکم بوته تآثیر معنی داری بر عملکرد دانه داشت. نتایج مقایسه میانگین ها نیز نشان داد که بیشترین عملکرد دانه گندم مربوط به تراکم ۴۰۰ بوته در متر مربع و با مقدار ۶۷۸ کیلوگرم دانه در هکتار بود. وزن هزار دانه، تعداد سنبله در متر مربع و تعداد دانه در سنبله نیز تحت تأثیر تراکم بوته قرار گرفت و این صفات رابطه معکوسی با تراکم علف هرز در واحد سطح داشتند.