سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

بهروز نادی – کارشناسی ارشد زراعت ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول
مهدی صادقی – عضوهئیت علمی دکتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول

چکیده:

تعداد گیاه در واحد سطح که معمولا با واحد تعداد بوته در متر مربع یا در هکتار بیان می شود تراکم کاشت نام دارد. تعیین تراکم بهینه و هیبرید مناسب یکی از عوامل برای دستیابی به بیشترین عملکرد با توجه به شرایط اقلیمی هر منطقه برای گیاه ذرت است لذا به این منظور آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب بلوک کامل تصادفی با سه تکرار با تراکم در چهار سطح (۷، ۸، ۹ و ۱۰ بوته در متر مربع) به عنوان فاکتور اول و هیبریدها در سه سطح (SC704 و کوردونا و هیبرید AS72) به عنوان فاکتور دوم منظور شد. صفات مورد بررسی شامل اندازه گیری عملکرد و اجزاء عملکرد بود. نتایج نشان داد که تراکم بر تمامی صفات مورد بررسی و اثر متقابل تراکم و هیبرید بر تمامی صفات مورد بررسی به جز تعداد ردیف در بلال ، عملکرد بیولوژیکف شاخص برداشت ، در سطح احتمال یک درصد تاثیر معنی داری داشتند با توجه به نتایج بالاترین عملکرد دانه با ۱۲۲۴۰ کیلوگرم در هکتار به هیبرید AS72 در تراکم هشت بوته در متر مربع می باشد که البته با توجه به نوع و پتانسیل خاک و اقلیم می تواند تراکم و هیبرید تغییر کند .