سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مهدی صادقی – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد دزفول

چکیده:

به منظور بررسی اثر رقم و تراکم بر رشد و عملکرد چند هیبرید ذرت آزمایشی بصورت اسپیلیت پلات در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با چهار تکرار در مزرعه مرکز آموزش کشاورزی دزفول در سال ۱۳۸۷ به اجرا گذاشته شد. در این آزمایش ارقام K78 ،S.C700،S.C.704 و K47 در چهار سطح به عنوان فاکتور اصلی و تراکم ۷، ۸، ۹ و ۱۰ بوته در متر مربع به عنوان فاکتور فرعی قرار گرفتند. نتایج حاصل از تجزیه واریانس داده ها نشان داد که اثر رقم، تراکم و اثر متقابل رقم در تراکم بر روی صفات عملکرد دانه، ماده خشک چوب بلال ، ماده خشک بوته، تعداد دانه در ردیف و شاخص برداشت در سطح احتمال ۵ و ۱ درصد معنی دار بود ولی تعداد ردیف در بلال تنها تحت تاثیر اثر تراکم قرار گرفت. نتایج نشان داد که رقم S.C.704 در بین تمامی ارقام از عملکرد دانه بالاتری ( ۸۴۵۰ کیلوگرم در هکتار) بر خوردار بود. که علت آن بیشتر بودن سطح برگ و دوام آن و همچنین دیررسی این رقم نسبت به دیگر ارقام بود. بالاترین عملکرد نیز برای بر خوردار بود. که علت آن بیشتر بودن سطح برگ و دوام آن و همچنین دیررسی این رقم نسبت به دیگر ارقام بود. بالاترین عملکرد نیز برای S.C.704 و SC700 در تراکم ۸ بوته در مترمربع به حداکثر عملکرد خود رسیدند و با افزایش تراکم در آن ها عملکرد و اجزای عملکرد به دلیل ایجاد رقابت قوی بین بوته ها کاهش یافت. در حا لی که در دو رقم دیگر K47 و k78 بالاترین عملکرد در بیشترین تراکم بوته یعنی ۱۰ بوته در متر مربع حاصل گردید که علت آن زودرسی و کوتاه بودن ارتفاع این دو رقم نسبت به دیگر ارقام بو د. لذا تحت شرایط آب و هوایی دزفول رقم S.C.704 و تراکم ۸ بوته در متر مربع می تواند بهترین حالت برای رسیدن به عملکرد پتانسیل باشد.