سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دومین همایش منطقه ای علوم کشاورزی و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۲۲

نویسنده(ها):

امید علیزاده – استادیار دانشگاه آزاد فیروزآباد
برمک جعفری حقیقی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارسنجان
ضرغام حیدریه – کارشناس ارشد زراعت

چکیده:

به منظور بررسی اثررقم و تراکم برعملکرد و برخی ازاجزاعملکرد گیاه گلرنگ آزمایشی به صورت چندعاملی فاکتوریل و درچارچوب طرح بلوک کامل تصادفی درسه تکرار درسال ۱۳۸۶ درمزرعهپژوهشی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان بوشهر به اجرا درآمد سه ژنوتیپ گلرنگ شامل رقم های IL111 محلی اصفهان و اصفهان ۱۴ درچهارسطح تراکم ۱۳/۳۳ و ۲۰و۲۵و۴۰ بوته درمترمربع فواصل روی ردیف ۵و۸و۱۰و۱۵سانتیمتر بافواصل ردیف یکسان ۵۰ سانتیمترمورد مطالعه قرارگرفت اثرارقام مختلف برتمامی صفات مورد بررسی معنی دار بود بطوریکه رقم اصفهان ۱۴ بیشترین تعداددانه درهرطبق و کمترین درصد روغن تعدادطبق دربوته وزن هزاردانه و عملکرد را به خود اختصاص داد رقم محلی اصفهان بیشترین تعدادطبق دربوته درصد روغن و عملکرد دانه را بوجود آورد رقم IL111 دراکثر صفات وضعیت حدواسط دورقم دیگر را داشت اما بیشترین وزن هزاردانه را بخود اختصاص داد مقایسه میانگین صفات مورد بررسی درتراکمهای مختلف کاشت نیز نشان داد که همراه با کاهش تراکم بوته از ۴۰ بوته درمترمربع تا ۱۳بوته درمترمربع و تعدادطبق دربوته بطور معنی داری افزایش اما تعداددانه درطبق و عملکرد دانه روندکاهشی داشت