سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

نوشین رمضانی – دانشجوی کارشناسی ارشد خاکشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز
غلامعباس صیاد – استادیار گروه خاکشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز
عبدالرحمن برزگر – استاد گروه خاکشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز
یعقوب منصوری – استادیار گروه ماشین الات کشاورزی دانشگاه شهیدچمران اهواز

چکیده:

تراکم خاک برروی ویژگیهای هیدرولیکی و به دنبال آن ساختمان خاک موثر است و بطور معمول به عنوان یک عامل نامطلوب برکیفیت آن به شمار می رود این مطالعه به منظور بررسی اثرات تراکم برروی برخی ویژگیهای هیدرولیکی یک خاک لوم در اهواز در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی و با چهار تیمار در سه تکرار انجام شد. تیمارها شامل شاهد بدون عبور یک بار، چهار بار، و هشت بار عبور تراکتور بودند. پس از اعمال تیمارها در هر تکرار وزن مخصوص ظاهری، تخلخل و درصد مواد الی اندازه گیری شد همچنین میزان هدایت هیدرولیکی خاک با استفاده از دستگاه نفوذ سنج صفحه ای در چهار پتانسیل ۱۴ ، ۴ ، ۱، ۰ سانتی متر اندازه گیری شد. اثر تراکم و مکش بر هدایت هیدرولیکی در سطح ۵ درصد معنی دار شد نتایج نشان داد که با افزایش تراکم هدایت هیدرولیکی اشباع Ks غیر اشباع Kh بصورت معنی دار کاهش یافت .