سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین کنفرانس خاورمیانه ای خشک کردن

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مریم زمانیان – کارشناس ارشد رشته مکانیک ماشینهای کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه
علی زمردیان – دانشیار بخش مهندسی مکانیک ماشینهای کشاورزی ، دانشکده کشاورزی، دانشگ

چکیده:

یکی از روشهای استفاده از انرژی خورشیدی استفاده از کلکتورهای خورشیدی است. در این پژوهش کلکتور مورد نظر از نوع تخت بوده و با پوشش شیشه ای پلهای و صفحات جاذب آلومینیومی متخلخل (با ضریب تخلخل ثابت ۰/۰۱۷۷ و ۰/۰۳۱۴ و ضخامت ۲/۵mm) در معرض مستقیم تابش خورشید مورد بررسی قرار گرفت. اثر تخلخل صفحه جاذب کلکتور بر کارائی حرارتی آن در محدوده دبی جرمی هوا ( ۰/۰۰۵۶ تا ۰/۰۳۸۵ kgm-2s-1) در شش دبی هوای ورودی مورد آزمایش و بررسی قرار گرفت. آزمایشات در سه تکرار در فواصل زمانی ۱۱ تا ۱۳ ، با متوسط شید خورشید در این فاصله زمانی برابر با ۱۰۴۰Wm-2 انجام گرفت. نتایج حاصله از آزمایشات حاکی از صحت این نظریه مورد بررسی در این تحقیق است که با افزایش تخلخل صفحه جاذب، راندمان حرارتی کلکتور افزایش مییابد. اما در دبی کمینه مشاهده شدکه راندمان صفحه جاذب با تخلخل کمتر بیشتر است. در این تحقیق در دبی کمینه راندمان صفحات جاذب با تخلخل ۰/۰۱۷۷ و ۰/۰۳۱۴ به ترتیب ۰/۳۱ و ۰/۲۹ و در دبی بیشینه به ترتیب ۰/۸۳ به ۰/۸۸ بدست آمد. این هوا گرمکن میتواند در پروژههای خشک کردن محصولات کشاورزی، گرم کردن خانه های روستایی وشهری، فضای گلخانه ها و دامداریها مورد استفاده قرار گیرد.