سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش منطقه ای شیلات و آبزیان

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

مهنوش مشعل چی – دانشجوی کارشناسی ارشد شیلات دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات خ
مجتبی علیشاهی – استادیار دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید چمران اهواز
مهران جواهری بابلی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات خوزستان
محمدامین حجازی – رئیس پژوهشکده بیوتکنولوژی جهاد کشاورزی غرب و شمال غرب کشور

چکیده:

این تحقیق به منظور تأثیر تجویز خوراکی رنگدانه مصنوعی آستاگزانتین بر روی برخی پاسخ های ایمنی ماهی اسکار سفید Astronotus ocellatus) مورد مطالعه قرار گرفت. تعداد ۹۰ قطعه ماهی به دو تیمار در سه تکرار تقسیم گردیدند که شامل تیمار آستاگزانتین و کنترل بودند. تیمارها با خوراک حاوی ۲۰۰ میلی گرم در کیلوگرم آستاگزانتین و تیمار شاهد نیز با همان خوراک بدون افزودنی به مدت ۶ هفته تغذیه گردید. در انتهای دوره از ۵ ماهی در هر تیمار نمونه گیری گردید. فاکتورهای ایمنی شامل میزان فعالیت لایزوزیم و قدرت ضدباکتریایی سرم و موکوس بین تیمارها مقایسه شد. طبق نتایج در تیمار تغذیه شده با آستاگزانتین در سرم و موکوس افزایش معنی دار فعالیت لایزوزیم سرم و موکوس نسبت به تیمار شاهد مشاهده گردید P<0.05 قدرت ضدباکتریایی موکوس در تیمار تغذیه شده با آستاگزانتین و شاهد تفاوت معنی داری نشان نداد P>0.05 قدرت ضدباکتریایی سرم در تیمار تغذیه شده با آستاگزانتین افزایش معنی داری نسبت به گروه شاهد داشته است ( (P< 0.05