سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی اقتصاد سنجی، روشها و کاربردها

تعداد صفحات: ۲۳

نویسنده(ها):

قدرت الله امام وردی – دکتری اقتصاد سنجی، استادیار، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ت
مجتبی کریمی – دانشجو کارشناسی ارشد برنامه ریزی سیستمهای اقتصادی، دانشگاه آزاد اسل
نگین نجارزاده – دانشجو کارشناسی ارشد برنامه ریزی سیستمهای اقتصادی، دانشگاه آزاد اسل
معصومه شاه کرم اوغلی – دانشجو کارشناسی ارشد برنامه ریزی سیستمهای اقتصادی، دانشگاه آزاد اسل

چکیده:

پیشرفت فناور اطلاعات و به تبع آن تجارت الکترونیک در دو دهه ی اخیر، افق های جدیدی برای کسب و کار و تجارت در کشورهای مختلف باز کرده است. در باب آثار تعاملی فناوری اطلاعات و ارتباطات و تجارت الکترونیک بر رشد اقتصادی بحث های زیادی مطرح شده است که در سالهای اخیر دیدگاه اقتصاددانان را به خود جلب نموده است و اکثریت به رابطه معناداری بین گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات و تجارت الکترونیک با رشد اقتصادی معتقدند. در این مقاله به بررسی اثر تجارت الکترونیک و فناوری اطلاعات و ارتباطات بر روی رشد اقتصادی با استفاده از روش داده های تابلوی (panel data) در بازه زمانی ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۱ در دو گروه از کشورها شامل کشورهای صنعتی گروه هشت (G8) و کشورهای منتخب کنفرانس اسلامی پرداخته و جزئیات طرح شده در این مطالعه را آزمون می کند. نتایج مطالعات انجام شده بیانگر آن است که تجارت الکترونیک و فناوری اطلاعات و ارتباطات از عوامل اثر گذار بر رشد اقتصادی می باشد، بگونه ای که تمامی متغیرهای موجود دارای اثر معنادار، مثبت و مستقیم بر رشد اقتصادی هستند.