سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سارا صمیمی لقمانی – دانشجو، کارشناسی ارشدخاک‌شناسی، دانشگاه صنعتی شاهرود
علی عباسپور –
محمد قاسم زاده گنجه ای –
نرگس خالق نیا –

چکیده:

اگر چه نیتروژن یک عنصر غذایی برای گیاهان میباشد ولی نقش مهمی در فرآیند اوتریفیکاسیون ایفا می‌کند. ازاین‌رو نیاز است تا قبل از تخلیه پساب به منابع آبی مقدار نیتروژن آن تا حد امکان کاهش یابد. از روشهای مؤثر جهت پالایش آبهای آلوده استفاده از گیاهان است. بدین منظور آزمایشی بر روی ۲ گیاه الودآ و عدسک‌آبی با ۴ تیمار در ۳ تکرار در قالب طرح کاملاً تصادفی با آرایش فاکتوریل در پایلوتهای آزمایشی با جریان بسته انجام شد. تیمارها شامل پساب همراه با گیاه، پساب رقیق شده (با درجهی رقت ۲/۱) با گیاه و شاهد (بدون گیاه) در دو حالت پساب بود. مقدار نیتروژن کل در زمان ماندهای ۸، ۱۶و ۲۴ روز در نمونههای پساب و نیتروژن کل در بافت های گیاهی در ابتدا و انتهای دوره آزمایش اندازهگیری شد. نتایج نشان داد غلظت نیتروژن کل در تیمار گیاهی کمتر از تیمار بدون گیاه بود. همین طور مقدار جذب گیاهی نیتروژن کل به وسیله گیاه عدسک‌‌‌ آبی بیشتر بود. به طور کلی گیاه عدسک آبی در حذف نیتروژن از پساب در مقایسه با گیاه الودآ مؤثرتر بود.