سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین سمینار ملی امنیت غذایی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

فریبا حسینی دارانی – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد.
حسین زینلی – عضوهئیت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی اصفهان
امیرحسین شیرانی راد – استادیار مرکز تحقیقات اصلاح نهال و تهیه بذر
فرانک حسینی دارانی –

چکیده:

بسیاری از سبزی هاازته نیتراته را درخود جمع میکنند ازت نیتراته برای گیاهان سمی نیست ولی برای اشخاصی که ازاین گونه سبزی ها مصرف می کنند مضر است ازجمله این سبزیجات اسفناج می باشد،به منظور بررسی اثر تاریخ کاشت و کود ازته بر روی عملکرد و اجزای عملکرد دورقم اسفناج آزمایشی درقالب طرح اسپلیت اسپلیت پلات در بهار سال ۰۹ در مزرعه ای در شهرستان فریدن اجرا گردید.عامل اصلی شامل تاریخ کاشت در چهار سطح ۰۹ و ۰۹ فروردین و ۰ و ۹۰ اردیبهشت ،عامل فرعی کود ازته در سه سطح شاهد، ۵۷ و ۹۷۹ کیلوگرم در هکتار وعامل فرعی فرعی دو رقم داخلی)یزدآباد( و خارجی)ویرفلای( در نظر گرفته شد.صفات وزن ۹۹۹۹ دانه،میزان تجمع نیترات،عملکردبیوماس اندازه گیری شدند. نتایج حاصل از تجزیه واریانس نشان داد سطوح تاریخ کاشت،رقم، اثر متقابل ازت وتاریخ کاشت و اثر متقابل رقم و تاریخ کاشت و اثر متقابل رقم و ازت اثر معنی داری در صفات مورد مطالعه داشتند، همچنین ازت روی صفت وزن هزار دانه ومیزان تجمع نیترات اثر معنی دار داشت. بیش ترین مقدار صفت وزن ۹۹۹۹ دانه متعلق به سطوح کودی شاهد و در تاریخ ۰۹ فروردین و دررقم ویرفلای بدست امد. مابین میزان تجمع نیترات بین سطوح شاهد و۵۷ کیلوگرم در هکتار اختلاف معنی داری مشاهده نشد. بیش ترین میزان تجمع نیترات در تیمار ۹۷۹ کیلوگرم در هکتار کود اوره و رقم یزدآباد ودرتاریخ ۰۹ فروردین ) ۵۹۹ میلی گرم بر کیلوگرم ( حاصل شده است.