سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

صفدر پور ممبینی – دانشجوی کارشناسی ارشد باغبانی دانشگاه شهید چمران اهواز
سید محمد حسن مرتضوی – استادیار و دانشیار گروه باغبانی دانشگاه شهید چمران اهواز
نورالله معلمی – استادیار و دانشیار گروه باغبانی دانشگاه شهید چمران اهواز
علی اکبر مظفری – استادیار گروه باغبانی دانشگاه کردستان

چکیده:

این تحقیق طی یک دوره شش ماهه از دهم آذرماه ۸۸ تا پایان اردیبهشت ماه سال ۸۹ و در محوطه مجموعه گلخانه های دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز در شرایط هوای آزاد انجام شد. در این پژوهش روند رشد و سازگاری توتفرنگی رقم کامارزا با شرایط آب و هوایی اهواز مورد بررسی قرار گرفت و اثر سه تیمار محلول غذایی شامل (هوگلند کامل، ۲/۳ هوگلند و ۱/۳ هوگلند) در سه تاریخ کاشت شامل ( ۱۰ آذر، ۳۰ آذر و ۲۰ دی) مورد بررسی قرار گرفت. این طرح به صورت فاکتوریل در قالب بلوکهای کامل تصادفی با ۳ تکرار انجام گردید. نتایج نشان داد که زمان کاشت و محلول غذایی بر بیشتر صفات مورد بررسی شامل تعداد برگ، مجموع سطح برگ، وزن تر بخش هوایی و وزن تر ریشه، عملکرد میوه، درصد میوهبندی و تعداد میوه معنیدار شد ولی وزن تر میوه و حجم میوه تحت تأثیر تیمارهای اعمال شده قرار نگرفت. محلول غذایی هوگلند کامل در تاریخ دوم کاشت ( ۳۰ آذر) سبب بیشترین افزایش وزن تر ریشه و تعداد میوه گردید ولی در تاریخ اول کاشت، محلول غذایی ۲/۳ هوگلند بیشترین تاثیر را روی عملکرد بوته (۱۷۲/۲ گرم) داشت. با توجه به نتایج این تیمارها، هزینه بالای تهیه محلولهای غذایی و ملایم بودن فصل زمستان در شهرستان اهواز، تاریخ کاشت اول ( ۱۰ آذر) و محلول غذایی ۲/۳ هوگلند برای تولید تجاری توت فرنگی رقم کاماروزا توصیه میشود.