سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

علی حمدی شنگری – عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر
عبدالمهدی بخشنده – گروه زراعت دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان
محمدحسین قرینه – گروه زراعت دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان
قدرت اله فتحی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر
علیرضا ابدالی مشهدی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد جامع شوشتر
فرج سعدی آل کثیر – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد جامع شوشتر

چکیده:

این تحقیق در سال ۸۹-۸۸ هجری شمسی در مزرعه پژوهشی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین اجرا شد، این آزمایش به صورت کرت های خرد شده در قالب بلوک آزمایش شامل سطوح نیتروژن ۰، ۹۰، ۱۸۰، ۲۷۰ کیلوگرم درهکتار به عنوان فاکتور اصلی و تاریخ کشت ۲۰ آبان، ۵ آذر، ۲۰ آذر و ۵ دی به عنوان فاکتور فرعی با ۴ تکرار انجام گرفت. نتایج نشان داد که نیتروژن و تاریخ بر روی صفات عملکرد دانه، عملکرد روغن، کارایی زراعی مصرف نیتروژن و درصد انتقال مجدد ماده خشک از غلاف به دانه کلزا معنی دار شد. بیشترین عملکرد دانه و روغن با مصرف ۱۸۰ کیلو گرم کود نیتروژن ودر تاریخ کاشت ۲۰ آبان ماه به دست آمد. همچنین تاریخ کاشت دیر هنگام باعث کاهش عملکرد دانه و روغن از طریق کاهش کارایی زراعی نیتروژن می شود. همچنین با کاهش مصرف نیتروژن و کاشت دیر هنگام درصد انتقال از غلاف به دانه افزایش می یابد.