سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محسن جواهری – گروه زراعت- عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج
جهانفر دانشیان – بخش دانه های روغنی- عضو هیات علمی موسسه اصلاح و تهیه نهال و بذر کرج
اسعد رخزادی – گروه زراعت- استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج
امید رضا سالی – گروه زراعت- کارشناس ارشد زراعت و عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزا

چکیده:

آفتابگردان (Helianthus annuus L) یکی از مهمترین گیاهان روغنی است که روغن آن از کیفیت مطلوب برخوردار می باشد، با توجه به اینکه در شرایط زراعت دیم، آفتابگردان می تواند به شکل مطلوب از رطوبت ذخیره شده در خاک استفاده نماید بنابراین امکان کشت این گیاه در چنین شرایطی فراهم گردیده در همین راستا آزمایشی در به صورت اسپلیت پلات در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با ۳ تکرار درایستگاه تحقیقات دیم کشاورزی سنندج اجرا شد. کرت های اصلی آزمایش شامل ۴ تاریخ کاشت و کرتهای فرعی شامل ۳ رقم آفتابگردان ( رکورد، زاریا، آذرگل) بود، صفات مورد ارزیابی شامل روز تا ستاره ای شدن، طول دوره رویشی، روز تا پایان گل دهی ، طول دوره زایشی، طول دوره گل دهی ، طول دوره پر شدن دانه، طول دوره رشد، ارتفاع گیاه وقطر ساقه بود نتایج حاصل از جدول تجزیه واریانس نشان داد که اختلاف معنی داری در طول پر شدن دانه تیمار تاریخ کاشت و رقم وجود نداشت، همچنین در مقایسه میانگین ها با آزمون دانکن در سطح ۵% نتایج نشان داد که بیشترین طول پر شدن دانه با ۱۳ روز از رقم رکورد بدست آمد، از آن جا که رقم رکورد ازطول دوره رشد بیشتری نسبت به سایر ارقام برخوردا ر بوده همچنین از فاصله زمانی بیشتری بین مرحله پایان گلدهی تا رسیدگی فیزیولوژیکی برخوردار می باشد بنابراین می توان انتظار داشت که طول پر شدن دانه در آن طولانی ترباشد، رقم زاریا با ۱۲ روز کمترین طول پر شدن دانه را نشان داد، در ادامه نتایج نشان داد که اختلاف معنی داری در طول دوره زایشی تیمار رقم در سطح ۱% وجود دارد د ر مقایسه میانگین ها بیشترین طول دوره زایشی با ۴۴ روزمربوط به رقم رکورد وکمترین طول دوره زایشی با ۴۱ روز مربوط به رقم زاریا بود ازآنج ا که رقم رکورد از طول دوره رشد و پرشدن دانه بیشتری برخوردار بوده بنابراین می توا ن انتظار داشت دارای بیشترین طول دوره زایشی باشد، همچنین نتایج نشان داد که رقم رکورد با ۱۲۵ روز دارای بیشترین طول دوره رشد و رقم زاریا با ۱۲۲ رو ز دارای کمترین طول دوره رشد می باشد، بیشترین قطر ساقه با ۱/۵ سانتیمتر و بیشترین ارتفاع با ۹۸ سانتیمترمربوط به رقم رکو رد بود، همچنین نتایج نشان داد که اختلاف معنی داری در دوره رویشی در تیمار رقم وجودنداشت، درمقایسه میانگین ها بیشترین زمان رشد رویشی از رقم رکورد با ۶۹ روز وکمترین زمان دوره رویشی از رقم زاریا با ۶۴ روز بدست آمد. مقایسه میانگین ها با آزمون دانکن در سطح ۵% نشان داد که بیشترین زمان پایان گل دهی در تاریخ کاشت اول با ۱۰۸ روز و کمترین آن در تاریخ کاشت چهارم با ۱۰۲ روز بوده است به طوریکه بیشترین زمان پایان گل دهی با ۱۰۶ روز از رقم رکورد و کمترین زمان پایان گل دهی با ۱۰۳ روز از رقم زاریا بدست آمد، بیشترین مدت زمان ستاره ای شدن با ۸ روز از رقم رکورد بدست آمده همچنین رقم رکورد با ۲۸ روز و رقم زاریا با ۲۲ روز به تریتیب از بیشترین و کمترین طول دوره گل دهی برخوردا ر بودند.