سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمد مهدی رحیمی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج،گروه کشاورزی،یاسوج،ایران
پیام معاونی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرقدس،گروه کشاورزی،شهرقدس،ایران

چکیده:

آزمایشی بصورت اسپلیت پلات در قالب طرح بلوکهای – به منظور بررسی اثر تاریخ کاشت بر ارقام گلرنگ در سال ۸۸ کامل تصادفی با چهار تکرار در شهر یاسوج انجام شد. تیمارهای آزمایشی شامل تاریخ کاشت به فاصله ۲۰ روز به عنوان فاکتور اصلی در چهار سطح ( ۹ اسفند، ۲۹ اسفند، ۲۰ فروردین و ۹ اردیبهشت) و رقم به عنوان فاکتور فرعی نیز در سه سطح (سینا، اصفهان ۱۴ و پدیده) بود. نتایج نشان داد که با تاخیر در تاریخ کاشت، عملکرد و اجزاء عملکرد تحت تاثیر معنی داری قرار می گیرند به نحوی که هرچه از تاریخ کاشت مناسب دورتر شویم، عملکرد کاهش می یابد. ارقام گلرنگ نیز با توجه به پتانسیل ژنتیکی تولید و همچنین میزان سازگاری با آب وهوای این منطقه، اختلافات معنی داری با هم نشان دادند. به طور کلی ارقام پدیده و سینا در تاریخ کاشت ۹ و ۲۹ اسفند ماه در منطقه یاسوج قابل کشت بوده و خیلی تفاوت معنی داری از هم نداشتند. بنا بر نتایج این تحقیق رقم پدیده در بسیاری از صفات رقم برتر بود و رقم اصفهان ۱۴ شرایط لازم برای توصیه کشت در شهر یاسوج را نداشت.