سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

علی فرامرزی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد
بهزاد منصوری – کارشناس ارشد زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد
رحیم علیمحمدی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد
روزبه مردان – عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد

چکیده:

به منظور بررسی بررسی اثر تاریخ کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام و هیبریدهای آفتابگردان آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار در سال زراعی ۸۸-۸۷ در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسلامیواحد میانه انجام شد. فاکتور اولA) شامل سه تاریخ کاشت ( ۲۰ فروردین، ۱۰ اردیبهشت و ۳۰ اردیبهشت) و فاکتور دوم B) شامل چهار رقم آفتابگردان (آرماویرسکی، آذرگل Cms26*R103 و سور) بودند. در پایان صفات ارتفاع بوته، قطر طبق، درصد پوکی دانه، وزن صد دانه، تعداد دانه در طبق، عملکرد دانه، عملکرد بیولوژیک و شاخص برداشت مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج حاصل از تجزیه واریانس و مقایسات میانگین صفات مورد بررسی نشان داد که اثر متقابل رقم و تاریخ کاشت بر وزن صد دانه معنی دار بود به طوریکه تاریخ کاشت دوم ( ۱۰ اردیبهشت) بیشترین و تاریخ کاشت سوم ( ۳۰ اردیبهشت) کمترین وزن صد دانه را دارا بودند همچنین رقم آرماویرسکی بیشترین و رقم Cms26*R103 کمترین وزن صد دانه را دارا بود . از لحاظ تعداد دانه در طبق رقم آرو ماویرسکی به طور متوسط با ۱۹۶۴ و رقم آذرگل با ۱۷۲۴ دانه در طبق به ترتیب بیشترین و کمترین تعداد دانه در طبق را دارابودند، همچنین تاریخ کاشت دوم بیشترین تعداد دانه را در طبق داشت. در این بررسی تاریخ کاشت دوم بیشترین عملکرد را دارا بود در حالی که از نظر آماری تفاوت معنیداری با دیگر تاریخ کاشت نداشت