سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

علی فرامرزی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد
علی جمشیدی – کارشناس ارشد زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد
منوچهر فربودی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد
روزبه مردان – عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد

چکیده:

به منظور بررسی اثر تاریخ کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام گلرنگ در شرایط دیم منطقه میانه، آزمایشی ب هصورت فاکتوریل در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در سه تکرار اجرا شد. طول هر کرت آزمایشی ۵ متر و شامل ۷ ردیف به فاصله ۴۵ سانتیمتر و فاصله بوتههای روی هر ردیف ۵ سانتیمتر در نظر گرفته شد، تا تراکم ۴۴۰ هزار بوته در هکتار بدست آید. کاشت در تاریخهای ۱۰ فروردین، ۱۰ اردیبهشت و ۱۰ خرداد انجام شد. در این آزمایش از ارقام ۱۱۱IL محلی اصفهان و رقم تحت شماره۳ استفاده گردید. در طول مراحل آزمایش یادداشت برداریهای لازم از نظر ارتفاع بوته، تعداد شاخه جانبی، تعداد کاپیتول انجام شد . در پایان هنگام برداشت تعداد دانه در کاپیتول، وزن هزار دانه، درصد پروتئین و درصد روغن دانه اندازهگیری شد . از نظر عملکرد دانه و درصد روغن بین رقم شماره ۳ و سایر ارقام اختلاف معنیدار بود و بیشترین عملکرد دانه مربوط به رقم تحت شماره ۳ برای اولین تاریخ کاشت با ۱۰۷۵/۳۳ کیلوگرم در هکتار و کمترین عملکرد دانه مربوط به رقم ۱۱۱ IL برای سومینتاریخ کاشت با ۵۹۷/۶۷ کیلوگرم در هکتار بود. اختلاف بین ارقام در صفت تعداد کاپیتول در بوته، در سطح احتمال ۱ درصد معنی دار بود، ب ه طوری که ارقام تحت شماره ۳ و محلی اصفهان به ترتیب بیشترین و کمترین تعداد کاپیتول در بوته را به خود اختصاص دادند. اثر متقابل تاریخ کاشت و رقم بر تعداد کاپیتول در بوته اختلاف معنیداری را نشان نداد. با توجه به موارد فوق الذکر میتوان رقم تحت شماره ۳ را برای کاشت در منطقه مورد مطالعه با رعایت تاریخ کاشت نیمه اول فروردین ماه، در آیش و در تناوب با گندم دیم منطقه معرفی نمود