سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار (فرصتها و چالشهای پیش رو)

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

فاطمه ناصری – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد
علی فرامرزی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد

چکیده:

به منظور بررسی اثر تاریخ های کاشت مختلف بر برخی صفات مورفولوژیکی و عملکرد ۳ رقم نخود (جم ILC482 -وآزاد) آزمایشی در سال زراعی ۱۳۸۸ به صورت فاکتوریل بر پایه طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار اجراشدفاکتورB به عنوان بعنوان تاریخ کاشت در سه سطح ( ۲۵ فروردین، ۱۴ اردیبهشت و ۳ خرداد) منظور شد. در این مطالعه تاریخ کاشت اول عملکرد دانه بیشتری نسبت به تاریخ کاشت دوم و سوم داشت. در کاشت اول تعداد غلاف در بوته،تعداد دانه در بوته،وزن صد دانه و عملکرد تک بوته بالاتر از سایر تاریخ های کشت بوده، رقم جم بیشترین عملکرد وILC482 کمترین عملکرد دانه را نشان دادند. بنا راین انتخاب تاریخ کاشت فروردین اه برای ارقال مورد مطالعه و انتخاب رقم جم برای شرایط آب و هوئیی مشابه با منطقه میانه می تواند مناسب باشد.