سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مسلم فطری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان، باشگاه پژوهشگران جوان،همدان، ایرا
قاسم اسدیان – رئیس ومدرس مجتمع آموزش جهاد کشاورزی استان همدان
محسن رجبی – مدرس مجتمع آموزش جهاد کشاورزی استان همدان

چکیده:

حصول عملکرد های بالایی ازدانه وروغن آفتابگردان مستلزم انطباق مراحل رشد رویشی و زایشی گیاه با شرایط جوی مساعد از طریق انتخاب تاریخ کاشت مناسب می باشد از آنجای ی که تاریخ کاشت مطلوب همدان درمورد ارقام مورد آزمایش به درستی انجام نشده ولذا این پروژه با استفاده از طرح کرت های خرد شده در قالب بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی مرکز آموزش عالی علمی و کاربردی جهاد کشاورزی همدان در ا سل ۱۳۸۹ اجرا شداز تاریخ کاشت به عنوان تیمار اصلی شامل تاریخ های ۳۰ اردیبهشت ۱۵ و ۳۰ خرداد وتیمار فرعی شامل دو رقم پومار ویورفلور می باشد نتایج این آزمایش نشان داد که رقم یورو فلور از لحاظ قطرطبق، قطر ساقه، وزن دانه درطبق، وزن هزار دانه ،تعداد دانه در طبق، وزن خشک طبق بدون دانه، نسبت به رقم پومار برتری دارد ورقم پومار تنها از نظر ارتفاع بلندتر از رقم یوروفلور می باشد تقریبا در اکثر تیمارها اثر تاریخ کاشت به تنهایی معنی دار نبوده به جز در مورد تعداد دانه در طبق که تاریخ کاشت ۳۰ اردیبهشت دارای تعداد دانه بیشتری بوده است اما سیر نزولی در سایر تاریخ ها حاکم نبوده است وتاریخ کاشت ۳۰ خردادبا کمی میانگین کمتر در گروه تاریخ کاشت ۳۰ اردیبهشت قرار می گیرد و کمترین میزان تعداد دانه در طبق مر بوط به تاریخ ۱۵ خرداد است اما جالب توجه آن است که این کاهش دانه در طبق از طریق افزایش وزن هزار دانه در ۱۵ خرداد ایجاد شده است و تاریخ کاشت ۳۰ اردیبهشت کمترین میزان وزن هزار دانه را به خود اختصاص می دهد اثر متقابل رقم بر تاریخ کاشت بر قطر ساقه وتعداد دانه در طبق تاثیر گذار بوده است و قطر ساقه با تاخیر در کاشت کاهش یافته است و با توجه به معنی دار نشدن عملکرد د رهیچ یک از تاریخ های کاشت بیانگر آن است که تاخیر در کاشت اثر چندانی بر عملکرد نداشته و به نظر می رسد امکان کشت دوم این محصولات در منطقه وجود دارد.