سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمد هادی فرجی آرمان – دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان،باشگاه پژوهشگران جوان،همدان، ایرا
ابوذر عباسی – کارشناس تولید وزراعت دانه های روغنی
محسن رجبی – مدرس دانشگاه علمی کاربردی شهید مدنی استان همدان
محمد یزدان دوست – کارشناس ارشد مرکز تحقیقات کشاورزی استان همدان

چکیده:

تعیین تاریخ مناسب کاشت به منظور استفاده از شرایط محیطی مطلوب و کاشت رقم مناسب با توجه به شرایط آب و هوایی از جمله عواملی هستند که در هر منطقه باعث افزایش عملکرد می شوند .بدین منظور در سال زراعی ۱۳۸۹ در مزرعه آموزشی – تحقیقاتی مرکز آموزش جهاد کشاورزی استان همدان آزمایشی با استفاده از طرح کرت های خرد شده به اجرا در آمد که در آن تاریخ کاشت در سه سطح به عنوان تیمار اصلی در قالب بلوک های کامل تصادفی و رقم به عنوان تیمار فرعی در دو سطح قرار داشت . در این بررسی ۳۰ اردیبهشت ، ۱۵ خرداد و ۳۰ خرداد به عنوان تیمارهای اصلی و دو رقم مستر و سیرنا بعنوان تیمار فرعی انتخاب شدند و اثر تاریخ کاشت روی میزان عملکرد و اجزای عملکرد بررسی شد . نتایج به دست آمده اثر معنی دار تاریخ کاشت را بر عملکرد دانه ؛ قطر ساقه و تعداد دانه در طبق نشان داد ، در حالیکه این عامل روی وزن هزار دانه ، درصد پوکی ، ارتفاع بوته ، بی اثر بود اثر رقم و اثر متقابل تاریخ کاشت و رقم روی کلیه صفات مورد بررسی معنی دار نبود بنابراین دو رقم مورد بررسی تفاوت چندانی با یکدیگر ندارند . در این آزمایش بیشترین عملکرد دانه مربوط به تاریخ کشت ۳۰ اردیبهشت و کمترین آن مربوط به تاریخ کشت ۳۰ خرداد به ترتیب معادل ۴۶۸۴ و ۳۵۴۰ کیلو گرم در هکتار بود عملکرد دانه در دو رقم مورد بررسی یکسان بود . با توجه به شرایط و نتایج حاصله در این آزمایش ، بهترین تاریخ کاشت آفتابگردان در منطقه همدان اواسط اردیبهشت ماه قابل تو صیه می باشد .